Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

SILENT NIGHT

Ảnh của Lm. Tâm Duy, Oslo Norway.

Silent Night

Holy Night

All is calm,

All is bright.