Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

CÂY LIỄU BABYLON

Ảnh của Nguyễn Ngọc Danh

Thành Sac-to sương mù giăng khắp nẻo

Gíó Ðông mùa lạnh chuốt nhỏ cành khô

Và hồn ta như cây liễu bên bờ

Ba-by-lon ngàn năm trong Cựu Ước

Ngọc Danh Noel 2004