Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

www.vietcatholic.net/PhotoArt

THÁNH GÍA

Ảnh của Lm. Tâm Duy, Oslo, Norway

Chúa cho con thánh gía

Thơm hương gỗ nặng nề

Mồ hôi thành của lễ

Trong từng mỗi sát-na

Thơ Ngọc Danh