Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

CẦU NGUYỆN

Ảnh của Bro. Phạm ngọc Thach . MO. USA

Hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.. .

Cầu nguyện là chìa khóa đức tin mở cửa Thiên Đàng.