Xin mời vào Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền:

http://vietcatholic.net/PhotoArt

VỀ PHÍA MẶT TRỜI   

Ảnh của LM. Joseph M. Nettekoven, Anaheim, California.

Dù Xa lạ, dù cô đơn độc hành,

dù thơì tiết khắc nghiệt, dù hiểm nghèo...

Con đường truyền giáo luôn có ánh sáng đưa đường tơí đích!