KIẾP HOAẢnh của Trần Ngọc Thu

Thuở ấy xuân thì em lộng lẫy

Mà nay tro bụi phủ lên đầy!

(Trần Ngọc Thu)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền