KIẾP HOAẢnh của Emmanulle Hoàng- Anh, Houston, TX.

Sen tươi tỏa ngát hương trầm

Héo khô ôm ấp hạt mầm hoa sau

Bàn tay Tạo Hóa diệu thay!

(nđc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền