KIẾP HOAẢnh của Lm. Vũ Đình Huyến, Denver, Colorado. USA

Ngàn năm xin mãi làm hoa

Tặng cho đời chút ngọc ngà phù du...

(Trích thơ Hoa của Nguyễn Đăng Trình)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền