KIẾP HOAẢnh của Diệp Hải Dung – Australia.

Phận con gái ví như cành hoa dại

Trót yêu lầm nào biết tỏ cùng ai?!

Ôm đắng cay như ôm xiềng xích đêm ngày

Buông số mệnh cho tình đời đưa đẩy..!!!.

(Diệp Hải Dung)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền