KIẾP HOAẢnh của Đặng Đức Cương, Sacramento, CA

Cũng đành nhắm mắt đưa chân

Thử xem con Tạo xoay vần ra sao!

Đặng Đức Cương qua tác phẩm Kiếp Hoa và vần thơ Kiều để cảm thông

với những người phụ nữ ViệtNam nơi quê nhà đang phải long đong ở Đài Loan !

(NĐC)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền