THIÊN NHIÊN
Ảnh của Vũ Đình Huyến, Lm. (CRM)

Thiên nhiên qùa tặng từ trời
Mở đôi mắt hưởng tuyệt vời Chúa ban.
(bt)