Còn có bao người chẳng đón Xuân
Họ không muốn Tết bởi thêm phiền
Ước mơ mòn mỏi mà không được
Thao thức khát khao chỉ khổ thêm
Tết đến làm gì cho tủi phận
Xuân về chi vậy để phân vân
Giêsu nghèo khó xin thương xót
Cho họ phút giây hưởng chút Xuân

Giáp Tết Tân Mão – 2011