PHÚT TÂM NIỆMẢnh của Sr. Theresa Thanh Thảo, CMRM, Nebraska.

Một tình yêu rất chan hoà

Diễn trong im lặng như là vô biên.

Nhẹ nhàng thoát xác vượt lên

Khiến ta chạm tới vô biên, đời đời.

(Trích thơ của Lm. Nguyễn Hồng Phúc)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền