PHÚT TÂM NIỆMẢnh của Lê Trị

Chúng con hai mái đầu xanh,

chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.

Chúa ơi!

Thề rằng sóng gió biển dâu,

đã yêu trước cũng như sau giữ lời.

(Trích Thơ của Nhất Tuấn)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền