HẠT KINH MÂN CÔI
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh
Lời Kinh huyền nhiệm lung linh nhiệm mầu
Như muôn ánh sao trên trời
Kinh Mân Côi, Kinh chứa đượm hào quang
Muôn vàn thần thánh cao sang
Chuyển Mân Côi Thánh trước ngai Chúa Trời
Quả lời Đức Mẹ tuyệt vời !
(Trich thơ của Phêrô Trần Đình Phan Tiến)