HANG BELEM TỪ VIỆT NAM

Ảnh của Trầm Tĩnh Nguyện (Việt Nam)

Ngài là vô thuỷ vô chung.

Ngài là không-trước đến cùng không-sau.

Nhờ Ngài muôn sự khởi đầu.

(Trầm Tĩnh Nguyện theo Ga 11-3)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền