Bộ trưởng, chủ nhiệm Uỷ ban Dân số - gia đình và trẻ em Lê Thị Thu vừa cho biết: đang có tình trạng ngườI dân nông thôn di cư tới các thành thị như Hà Nội, TP.HCM, Vũng Tàu để kiếm công ăn việc làm. Ðây là hiện tượng tất yếu của một xã hội bước vào con đường kỹ nghệ hóa, đồng thời là vấn đề lớn với các nhà hoạch định chính sách.

Hàng nǎm trên toàn quốc có khoảng 250.000 người dân nông thôn di cư ra đô thị. Riêng TP.HCM thường xuyên có khoảng 200.000 người cư trú ngắn hạn hoặc vãng lai. Và cứ sáu người dân đang cư trú tại TP này thì có một người chưa có hộ khẩu thường trú.