Bonn- Đa số người Công Giáo Đức tin rằng điều quan trọng hiện nay là làm sao cho trẻ con và người trẻ được giới thiệu nhiều hơn và tích cực hơn về đức tin Công Giáo. Trên đây là kết quả thăm dò được thực hiện với khoảng 3,000 người Công Giáo Đức.

Cuộc thăm dò trên, do Hội Tông Đồ Thánh Boniface thực hiện, cho thấy 86% xem những chỉ dẫn về đức tin cho trẻ con và người trẻ là hết sức cấp thiết và 71% không hài lòng về tình trạng thiếu thông tin dành cho giới trẻ.

Được hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất trong việc đưa ra những chỉ dẫn về đức tin cho trẻ con và người trẻ, 97% đồng ý rằng cha mẹ hay thân nhân là người trước tiên phải cáng đáng việc này. Trong số những người khác phải chịu trách nhiệm về việc dạy giáo lý cho trẻ con và người trẻ, 73% quy trách nhiệm cho các linh mục và các tu sĩ, 43% quy trách nhiệm cho các thầy cô giáo dạy môn giáo lý và 18% quy trách nhiệm cho những người khác.

64% người Công Giáo Đức cho rằng môi trường xã hội ngày nay làm cho việc dạy giáo lý cho người trẻ trở nên khó khăn. Được hỏi về ý tưởng chính trong đức tin Công Giáo mà người Công Giáo Đức cho là quan trọng cần truyền đạt cho người chưa biết Chúa và cho thế hệ trẻ, 68% cho rằng "Thiên Chúa chào đón chúng ta không loại trừ ai và không một điều kiện gì". 33% cho rằng "Hãy tìm kiếm hòa bình giữa các dân tộc". 62% cho rằng "Cuộc sống sau khi chết".