NỤ CƯỜÌ DUYÊN
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Xin ai giữ mãi nụ cười !
Duyên may nhặt được cõi đời tươi hoa
Trăm năm trong kiếp người ta
Nụ cười là thứ xem ra rất cần
(Trích thơ của Châu Nam Kim Minh)