TẦN TẢO NẮNG MƯA
Ảnh của Lê Trị

Sớm khuya tần tảo nắng mưa
Hằng ngày dùng đủ chẳng thưa bữa nào.
(bt)