BÌNH ĐẤT ĐƠN SƠ
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Đâu cần đồ sứ cao sang
Đơn sơ bình đất đồ sành vẫn hay
(bt)