RƯỢU NGON
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Rượu ngon mà thiếu bạn hiền
Không khui không uống không hề tơ vương
(nđc)