CÒ ĐẬU BỜ AO
Ảnh của Đặng Đức Cương

Đâu cần xây cất nhà kho
Chúa ban ao cá đủ no hàng ngày
(bt)