Ngày 20 tháng 2 năm 2019, thượng nghị sĩ bang California Jerry Hill, đảng Dân Chủ, giới thiệu Điều Luật 360 tại thượng viện bang California. Ông tuyên bố khi giới thiệu điều luật: “Những cá nhân làm hại đến trẻ em hoặc bị tình nghi làm hại trẻ em phải được phúc trình để điều tra theo thời hạn do việc thực thi pháp luật đòi hỏi.” Có hơn 40 ngành nghề, bao gồm giáo sĩ, đã bị luật bang đòi hỏi phải phúc trình cho chính quyền dân sự biết về những trường hợp liên quan đến nghi ngờ lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em. Luật lệ hiện hành có một miễn trừ (exemption) cho ấn tín tòa giải tội giữa người xưng tội và linh mục theo đòi hỏi của Giáo luật phải giữ tư mật (confidentiality). Như vậy, linh mục Giáo Hội Công Giáo không phải phúc trình những gì xày ra khi xưng tội, vì đó là việc thực hành thánh thiêng trong Giáo Hội Công Giáo.

Giáo luật Giáo Hội Công Giáo qui định những điều sau: 1/ Ấn tín bí tích là điều bất khả xâm phạm, vì thế, tuyệt đối cấm cha giải tội không được tiết lộ hối nhân bằng lời nói hay bằng cách nào khác, và vì bất cứ lý do gì (điều 983 § 1); 2/ Thông dịch viên, nếu có, và tất cả mọi người đã biết được tội bằng bất cứ cách nào, do việc thú tội, cũng đều buộc phải giữ bí mật (điều 983 §2); 3/ Tuyệt đối cấm cha giải tội dùng những kiến thức biết được trong lúc giải tội để làm hại hối nhân, mặc dù không có nguy cơ tiết lộ nào (điều 984 §1); 4/ Người cầm quyền không thể dùng những kiến thức biết được bất cứ lúc nào do việc giải tội, để xử dụng ở toà ngoài, bằng bắt cứ cách nào (điều 984 §2)

Ông Jerry Hill muốn bãi bỏ miễn trừ này vì “luật áp dụng bình đẳng cho mọi người chuyên nghiệp buộc phải phúc trình về những tội ác, không có ngoại lệ” Ông nói rằng: “Miễn trừ cho giáo sĩ chỉ là bảo vệ người lạm dụng và đặt trẻ em vào tình trạng nguy cơ hơn” Hội Đồng Giám Mục California ủng hộ vai trò của giáo sĩ là những phúc trình viên bó buộc nhưng phản đối việc mở rộng điều đó liên quan đến xưng tội. Steve Pehanich, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục California nói: “Việc chính phủ xem vào vấn đề xưng tội không liên quan đến việc bảo vệ trẻ em nhưng tất cả là xói mòn những quyền lợi căn bản và những tự do mà dân Hoa Kỳ đang có”

Theo báo cáo của Fox News, linh mục buộc phải phúc trình lạm dụng tình dục trẻ em do việc thực thi pháp luật, “không xét đến làm sao linh mục biết về việc này” (phải phúc trình bất kê là trong hoặc ngoài việc xưng tội) tại các bang Conneticut, Indiana, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, Oaklahoma, Rhode Island, Tennesse, Texas và West Virginia.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP