KHẤN NGUYỆN
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Khấn xin tâm được bình an
Nguyện theo ý chúa thương ban đời này.
(bt)