PHÂN ƯU
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng
Ông Vũ Đình Thọ, nguyên Chủ tịch Cộng đoàn Lộ Đức Burbank, và Gia đình.
Người bạn đời trăm năm
Bà Rosa Lima Nguyễn thị Thùy Nga
đã được Chúa gọi về với Chúa.


Thành kính phân ưu và hợp lời cầu nguyện cho Linh hồng Rosa Lima về chốn trường sinh.

LM Gioan Trần Công Nghị
và toàn Ban Giám đốc VietCatholic