NGHỀ NHẶT RÁC
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm
Ai ơi! chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong.
(Ca dao)