HOA HỒNG MÔN
Ảnh của Đặng Đức Cương
Long lanh dưới nắng đoá Hồng Môn*
Trái tim tươi thắm của vùng Hawaii.
(bt)

*Hoa Hồng Môn còn được gọi là
“Heart of Hawaii”