AVE MARIA TRÊN ĐƯỜNG QUÊ
Ảnh của Joseph Nguyễn Tro Bụi
Ave Maria!
Chúng con chẳng còn gì
ngoài trông cậy Mẹ từ bi
Hãy giúp chúng con,
van lơn xin cùng Thiên Chúa thầm thì
Cho cả sáng miền đất khổ đau này
được tràn Thánh ý
Cho Nước Chúa chính nơi đây
vinh quang hiển trị
Cho quê hương chúng con
có một lối thoát đi.
(Trích Thơ của Ly Khách)