BÁNH XE
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Dòng đời lăn tựa bánh xe,
Sáng, trưa, chiều tối, thương em từng ngày!
(NTT)