BÁNH HẰNG SỐNG
Ảnh của Tấn Đạt

“Ta là Bánh Hằng Sống
từ trời xuống, ai ăn Bánh này
sẽ được sống muôn đời.
Vì Bánh Ta ban chính là Thịt Ta
để cho thế gian được sống”
(Jn 6:51-53)