DÒNG NGÔI LỜI - Vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 tại Nguyện Đường Ngôi Lời, Chicago/Techny, IL Dòng Ngôi Lời được Thiên Chúa thương ban cho thêm 8 tân linh mục, trong đó có 4 tân linh mục Việt Nam, 1 Trung Quốc, 1 Croatia, 2 Ba lan.

Dòng Ngôi Lời là một Dòng truyền giáo quốc tế với hơn 6000 linh mục và tu sĩ phục vụ trên 67 quốc gia. Nên những tân linh mục Ngôi Lời này được bài sai đi rao giảng Lời Chúa khắp nơi nơi.

Đây là hồng ân Thiên Chúa ban cho, qua sự khuyến khích, hy sinh, và nâng đỡ về mọi mặt của gia đình quý tân linh mục và rất nhiều quí ân nhân cùng bạn hữu trong bao năm qua và còn tiếp tục nữa. Nguyện xin Thiên Chúa luôn chúc lành và trả công bội hậu cho tất cả quí vị.

Hàng dưới từ trái qua phải: cha Nguyễn Công Minh, SVD, cha Trần Quốc Bảo, SVD, Đức Giám Mục Terry Steib, SVD, cha Trần Ngọc Duy, SVD, cha Phạm Ngọc Huỳnh, SVD. Hàng trên: cha Stan Uroda, SVD, cha Yuping Duan, SVD, cha Michal Tomasweski, SVD, cha Milan Knezovic, SVD, cha Adam Laskarweski, SVD, cha Mark Weber, SVD.

Những tân linh mục này được sai đi truyền giáo ở nhiều quốc gia khác nhau.

Một lần con nằm xuống là cả đời con hiến trọn cho Chúa.