HANG BELEM XỨ LẠNH DENVER/COLORADO

Ảnh của Lm. Vũ Đình Huyến, Denver, Colorado, USA.  

Lời Thiên sứ Grabiel:

“Kính chào Trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh nữ, Trinh nữ có phúc hơn mọi người nữ” (Lc 1,28)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền