72. Ai có ý nghĩ của Đức Chúa Giê-su, hành vi và sự sống của Đức Chúa Giê-su, thì mới xứng đáng mang danh Ki-tô hữu.

(Thánh Sibyllina)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")

--------
http://www.vietcatholicnews.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info