Vatican: Đức Hồng Y Joseph Ratzinger sẽ viết bài ngắm chặng Đàng Thánh Giáo tại Cổ Trường Collosseum sẽ cử hành tối Thứ Sáu Tuần Thánh 31/3/2005.

Mỗi năm, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô sẽ yêu cầu một người hay nhóm khác nhau đễ viết bài ngắm cho chặng Đàng Thánh Giá tại Cổ Trường Collosseum ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Đức Hồng Y Ratzinger năm nay 77 tuổi, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và cũng là Chủ Tịch Ủy Ban Thần Học Quốc Tế và Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng là chức vụ mà ngài đã giữ từ năm 1981. Ngài nguyên là giảng sư về thần học căn bản và tín lý tại Đức. Ngài đã viết nhiều cuốn sách về thần học và đạo đức.

Vào năm ngoái 2004, Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu một tu sĩ dòng khổ hạnh Trappist để viết bài ngắm Đàng Thánh Giá là Linh Mục Andre Louf.

Vào năm 2003, bài ngắm Đàng Thánh Giá được lấy từ cuốn sách mà Đức Giáo Hoàng đã viết khi còn là Hồng Y và đã giảng tĩnh tâm cho Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Giáo Triều Roma vào mùa Chay năm 1976.

Cho đến nay vì sức khoẻ và thể lý của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh không cho biết là Đức Giáo Hoàng sẽ tham gia đi Đàng Thánh Giá tại Cổ Trường Colosseum hay không. Theo chương trình vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 25/3, Đức Hồng Y Stafford sẽ chủ sự buổi Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa.

Vào năm ngoái 2004, Đức Hồng Y Cardinal Camillo Ruini, Giám Quảng Roma chủ sự buổi đi chặng Đàng Thánh Giá trong lúc Đức Giáo Hoàng hiệp thông theo dõi từ một sân thượng trên đồi nhìn xuống Cổ Trường.

Đức Giáo Hoàng sẽ xuất viện trước ngày Lễ Lá và sẽ có mặt tại Vatican tham dự các lễ nghi cho Tuần Thánh.