Phong Trào Cursillo Việt Nam, TGP/LA mừng năm mới với nghi thức Dâng Hương và Thánh Lễ Minh Niên, Mậu Tuất 2018. được tổ chức tại hội trường Giáo xứ Saint Christopher Church, West Covina, California, Chúa Nhật ngày 28 tháng 1 năm 2018.