40. Nếu ai không cầu nguyện thì không thể đạt tới mức độ cao quý của tu đức.

(Thánh Aloysius Gonzaga)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngô n thần học tu đức"

-------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info