Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/ThiềnHÃY CẦU NGUYỆN ( Let Us Pray..)

Young Vietnamese-Americans Pray for The Pope.


Ảnh của Nguyễn Đức Cung

 

"Xin Đức Maria mẹ chúa Kitô chỉ cho các con con đường làm môn đệ Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho Tổ Quốc các con"(Lời chúc lành của ĐGH do chính Ngài đọc bằng tiếng Việt tại Đại Hội Trẻ

Thế Giới kỳ 8 tại Denver, Colorado, USA. 1993).

GOOD BYE HOLY FATHER: POPE JOHN PAUL THE GREAT !