Lập lại lời thề Hôn ước kỷ niệm Ngày Cưới tại Cộng đoàn Costa Mesa ngày 9/2 /2019