Mohabat News, một cơ quan tin tức của các tín hữu Kitô Iran, cho biết Kitô giáo đang lan rộng nhanh chóng trong giới trẻ ở một số thành phố.

Theo báo cáo, “hàng loạt thanh thiếu niên Iran đã cải đạo sang Kitô Giáo bất chấp sự huấn luyện chặt chẽ về Hồi giáo trong gia đình và hệ thống giáo dục.”

“Chính phủ Hồi giáo của Iran dành ra những ngân sách khổng lồ để hỗ trợ cho các tổ chức Hồi giáo cổ vũ Hồi giáo trong giới trẻ trong nước và cả ngoài biên giới Iran. Bất kể những nỗ lực như thế, thanh niên Iran dường như ngày càng xa rời đạo Hồi, điều này là một mối quan tâm lớn cho chính phủ Hồi giáo Iran.”

Trong 83 triệu dân, Kitô Giáo chỉ chiếm 0.3% dân số. 90% dân số theo Hồi Giáo Shiite. Đối với người Hồi Giáo Sunni, bỏ đạo Hồi theo đạo khác là lên án tử hình cho chính mình. Người Hồi Giáo Shiite việc cải đạo không nguy hiểm như thế nhưng cũng rất khó khăn.