TRƯỜNG SƠN CAO VỜI
Ảnh của Richard Drysdale
Những đỉnh núi cao vời,
Thể hiện quyền năng Ngài.
Ngọn cỏ gió đùa chơi,
Nói lên lòng lành Ngài.
(Trích thơ của Bùi Hữu Thư)